Leerhuisavonden in de Voorhof: rode draden in de evangeliën

dinsdag 08 januari 2019

Reeks van vier bijeenkomsten rond het nieuwe boek van Wim Weren, Rode draden in de evangeliën, Halewijn: Antwerpen / Boekencentrum: Utrecht, 2018, 310 blz.

Startbijeenkomst op donderdag 31 januari 2019:

Betekenislijnen leren ontdekken in de evangeliën

Tijdens deze startbijeenkomst geeft Wim Weren een globale schets van de opzet en inhoud van zijn nieuwe boek. Welke stappen kunnen Bijbellezers het beste zetten als ze zelf nieuwe ontdekkingen willen doen in de evangeliën en zicht willen krijgen op de betekenis daarvan voor hun eigen levenskeuzes? Daarna laat hij aan de hand van één concreet voorbeeld zien hoe hij in zijn boek te werk gaat. Zijn keuze is gevallen op de zeven verhalen in Lucas over maaltijden van Jezus met mensen van allerlei slag. Aan tafel wordt niet alleen gegeten en gedronken maar ook intensief gediscussieerd over waarden en normen en over de vraag wie er welkom is aan tafel en wie niet. Aan het slot staan we stil bij de vraag wat Lucas te zeggen heeft aan mensen van nu als het gaat over het vieren van de eucharistie of het avondmaal. Na een pauze is er volop ruimte voor vragen en discussies met elkaar en met de inleider.

Vervolgbijeenkomsten

Hierop volgen drie bijeenkomsten waarin Wim Weren nog meer informatie geeft over gemakkelijk toegankelijke manieren om betekenissen te ontlokken aan de evangeliën.  Steeds aan de hand van concrete teksten, dus geen eindeloos getheoretiseer! Ook gaan de deelnemers in deze bijeenkomsten in kleine groepen aan de slag om zelf nieuwe ontdekkingen te doen in teksten uit de evangeliën. Tijdens elke bijenkomst komt een ander onderwerp aan de orde.

 

Donderdag 14 februari 2019:

Is het evangelie van Matteüs anti-Joods?

Matteüs is een door en door Joods geschrift, maar tegelijk bevat dit evangelie ook vele venijnige uitspraken over Joden en Joodse groepen, die tot op de dag van vandaag voedsel kunnen geven aan anti-Joodse opvattingen en sentimenten. Hoe valt deze tweesporigheid te verklaren? En als Matteüs inderdaad uitspraken bevat die een devaluatie inhouden van de Joodse godsdienst, hoe moeten wij dan nu omgaan met dergelijke teksten? Hierachter schuilt een nog bredere kwestie: kunnen wij Jezus blijven zien als onze echte leidsman ten leven, zonder dat we ons geloof in hem zo sterk op de spits drijven dat er geen ruimte meer is voor andere religies? Juist in onze samenleving, die gekenmerkt wordt door zovele etnische en religieuze verschillen, is dit een brandend vraagstuk.

 

Donderdag 28 februari 2019:

Herodias en Salome in Marcus’ verhaal over de onthoofding van Johannes de Doper

Onder de vrouwen die in Marcus’ boek een rol spelen, nemen Herodias en haar dochter een aparte plaats in. Zij zijn niet bepaald een toonbeeld van deugdzaamheid. Toch is het de vraag of zij allebei door en door slecht zijn en allebei in dezelfde mate verantwoordelijk zijn voor de moord op Johannes.

We gaan na wat er gebeurt in het verhaal van Marcus over de onthoofding van Johannes (Marcus 6,14-29). Ook vergelijken we zijn verhaal met wat Flavius Josephus hierover te vertellen heeft, en met de rol van koningin Izebel van Tyrus, de echtgenote van koning Achab, in 1-2 Koningen. Izebel wil de vurige profeet Elia uit de weg ruimen. Ten slotte trekken we de lijn door naar de wijze waarop de rollen van Herodias en Salome zijn uitgewerkt in het toneelstuk Salome uit 1893 van Oscar Wilde, dat weer de basis vormt van het libretto van de opera Salome uit 1905 van Richard Strauss. Deze opera wordt ook in onze tijd nog regelmatig uitgevoerd, telkens in een nieuwe interpretatie, die soms bijna helemaal ‘losgezongen’ is van het verhaal in Marcus.

 

Donderdag 14 maart:

Afscheidsgesprekken van Jezus met zijn volgelingen  (Johannes 14-16)

Op weg naar Witte Donderdag (in 2019 valt  dat feest op 18 april) verdiepen we ons in de afscheidsgesprekken tijdens het laatste avondmaal. Deze gesprekken vinden we alleen in Johannes. We horen hier niet alleen de stem van Jezus. De betekenis van wat hij te zeggen heeft, is verder ontsluierd door zijn latere volgelingen uit de tweede helft van de eerste eeuw. Deze ‘johanneïsche christenen’ hebben de vrijheid genomen om de uitspraken van Jezus te actualiseren met het oog op nieuwe ontwikkelingen in hun eigen geloofsgemeenschappen en in ‘de wereld’ om hen heen. Hun inzichten hebben betrekking op de positie van Jezus, op het ethisch handelen dat verwacht wordt van volgelingen van Jezus, op hun verwachting van de definitieve doorbraak van het heil, en op de identiteit en de rol van hun lokale geloofsgemeenschappen. Aan het slot bespreken we wat de afscheidsgesprekken uit Johannes te zeggen kunnen hebben aan de kerk van nu, in de wereld van vandaag.

 

Aanmelding

Wie één of meer van deze bijeenkomsten wil bijwonen, kan zich tot uiterlijk op24 januari aanmelden bij Anc Burggraaf (e-mail: burggraaf55@hetnet.nl; telefoon: 013 52 17 474.  Er wordt een bijdrage gevraagd in de kosten van deze serie. Voor de vier avonden samen is die bijdrage in totaal gesteld op € 30,- inclusief koffie/thee en materiaal. Men kan ook deelnemen aan losse bijeenkomsten naar eigen keuze. In dat geval bedragen de kosten € 10,- per bijeenkomst. U kunt het bedrag op de eerste bijeenkomst of bij binnenkomst betalen.

( NB Ook als u enkele of één avond(en) wilt volgen, s.v.p. wel aanmelden i.v.m. het materiaal.)

De bijeenkomsten vinden plaats in De Voorhof , naast het Napoleonskerkje van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 64, Oisterwijk, aanvang telkens om 19.30 uur en afsluiting om 21.30 uur. De bijeenkomsten staan open voor een breed publiek van gelovigen en andere zinzoekers uit de regio rond Oisterwijk. Alle sessies worden begeleid door prof. dr. Wim Weren, zelf Oisterwijker en emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Zijn nieuwe boek heeft zijn wortels in leerhuisavonden in het Leerhuis De Levensboom van de Levenskerk.  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Vanaf september 1973 wonen wij in Loon op Zand, dat kerkelijk bij Tilburg hoort, maar ik vind het fijn in onze kerk en blijf hier komen. Sinds 1992  bezoeken  vluchtelingen uit het AZC  onze kerk. Sommigen zijn bij ons gedoopt of hebben belijdenis gedaan en zijn intussen lid van onze gemeente. Samen iets drinken na de viering in de kerk vind ik fijn. Even bijpraten en er voor elkaar zijn !

Sjouk Boekhoud – Bijlsma