ANBI Diaconie

De Protestantse gemeente Oisterwijk c.a. en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

U vindt hier de ANBI gegevens van de kerkelijke gemeente

Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Oisterwijk ca.
Telefoonnummer: 013-5217296
RSIN/Fiscaal nummer: 824 127 250
Website: www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente/diaconie/
E-mail: info@pkn-oisterwijk.nl
(Post)adres: Kerkstraat 64, 5061 EK  Oisterwijk

De Protestantse gemeente te Oisterwijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Zij worden benoemd uit de leden van de kerkelijke gemeente. 

Het College van diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 3)

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Diaconie vindt u hier: Beleidsplan Diaconie 2020-2024.

Samenvatting :
De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht. Ordinantie 8, artikel 3 lid 3.

De diakenen binnen onze gemeente willen uiterst praktisch bezig zijn. Zichtbaar dienend bij de viering van het avondmaal, waarbij zij bij voorkeur een eigen inbreng hebben en diaconale zorg bieden aan wie dat nodig heeft.

Een van de opdrachten van de diaconie is materiële steun voor mensen die dat binnen onze gemeente- en soms ook daarbuiten- nodig hebben. Op zich zelf heel tastbaar, dankbaar en soms ook heel noodzakelijk werk.

Binnen onze gemeente krijgt dat vorm door o.a. :

  • De zorg voor- en hulp aan vluchtelingen
  • De (nood) hulp aan gemeenteleden die tussen wal en schip terecht komen.
  • De attenties die de diaconie verzorgt rond de feestdagen, meestal 1 x per jaar bij kerst
  • De attentie die de Diaconie verzorgt op de verjaardag van kinderen onder de 18 jaar, waar van het gezin valt onder de armoedegrens.
  • Het bijspringen in al die gevallen waarin er sprake is van mensen die onder de armoedegrens vallen en waarin gemeentelijke of landelijk sociale regelingen niet of in onvoldoende mate voldoen. Dit laatste naar vermogen van de Diaconie, want ook wij kunnen de wereld niet veranderen.

Naast al deze vormen van materiële hulp staat de diaconie vaak ook mensen immaterieel bij of bemiddelt zij hier in.

De diaconie heeft verder de beschikking over een noodwoning bij de kerk. Deze is bestemd voor kortdurende opvang (streeftijd maximaal 3 maanden).

De ZWO-werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft als taak de gemeente te informeren en te betrekken in projecten buiten Nederland. De projecten hebben betrekking op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelings-samenwerking. Daarnaast begeleiden ze hulp aan projecten voor Kerk in Actie.

 E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 F. Verantwoordelijkheid

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Bekijk hier het Resultatenoverzicht Diaconie 2020 als pdf.

Jaarrekening van de Diaconie over 2020
De jaarrekening van de Diaconie over 2020 is door de penningmeester John Rodenburg opgemaakt en binnen de Diaconie en Kerkenraad besproken. De baten waren in 2020 € 964 hoger dan in 2019. De uitgaven waren in 2020 ruim € 6.500 hoger ten opzichte van 2019. Belangrijkste reden voor de toename van de uitgaven zijn de kosten voor het Diaconaal plaatselijk werk, met name de opvang van vluchtelingen in het diaconiehuisje. We geven als Diaconie nu weer meer uit dan er binnen komt.

Dankzij het overschot over 2019, de bijdragen van onze donateurs en de schenkingen konden we het negatieve saldo over 2020 opvangen. Ook voor de komende jaren heeft de diaconie wel gemeenteleden nodig die haar blijven ondersteunen met schenkingen, giften of door voor een bedrag vanaf € 20 per jaar donateur te worden. Dan zijn we pas echt samen kerk.

ANBI
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Aldus vastgesteld door de Diaconie op 15-06-2021.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Dankbaar ben ik onze predikant en vooral de kerkelijk werker voor de manier waarop zij mijn overleden vrouw tijdens haar ziek zijn geestelijke steun hebben verleend. Enkele uren voor haar overlijden heb ik een gedicht (gebed) aan haar voorgelezen over de zorgzame en liefhebbende handen die God worden overgenomen. Dit gedicht heeft de kerkelijk werker een dag eerder ook aan haar voorgelezen.

Harm Detz