ANBI Diaconie

De Protestantse gemeente Oisterwijk c.a. en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Voor de ANBI gegevens van de kerkelijke gemeente klik hier

Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente Oisterwijk ca.

Telefoonnummer (facultatief):

013-5335005

RSIN/Fiscaal nummer:

824 127 250

Website adres:

Diaconie ‘Omzien naar elkaar’

E-mail:

info@pkn-oisterwijk.nl

Adres:

Kerkstraat 64

Postcode:

5061 EK

Plaats:

Oisterwijk

Postadres:

Kerkstraat 64

Postcode:

5061 EK

Plaats:


Oisterwijk


De Protestantse gemeente te Oisterwijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 13 leden, te weten een voorzitter, een scriba, een predikant, een kerkelijk werker, een jeugdouderling, een ouderling eredienst, een ouderling pastoraat, een ouderling met als aandachtsgebied de synode, twee ouderling-kerkrentmeesters en drie diakenen. Zij worden benoemd uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het maximum is 14. 

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 3)

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website https://www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente/diaconie vindt u het beleidsplan 2015-2018 van de diaconie van onze gemeente.

Samenvatting :
De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht. Ordinantie 8, artikel 3 lid 3.

De diakenen binnen onze gemeente willen uiterst praktisch bezig zijn. Zichtbaar dienend bij de viering van het avondmaal, waarbij zij bij voorkeur een eigen inbreng hebben en diaconale zorg bieden aan wie dat nodig heeft.

Een van de opdrachten van de diaconie is materiële steun voor mensen die dat binnen onze gemeente- en soms ook daarbuiten- nodig hebben. Op zich zelf heel tastbaar, dankbaar en soms ook heel noodzakelijk werk.

Binnen onze gemeente krijgt dat vorm door o.a. :

  • De zorg voor- en hulp aan vluchtelingen
  • De (nood) hulp aan gemeenteleden die tussen wal en schip terecht komen.
  • De attenties die de diaconie verzorgt rond de feestdagen, meestal 1 x per jaar bij kerst
  • De attentie die de Diaconie verzorgt op de verjaardag van kinderen onder de 18 jaar, waar van het gezin valt onder de armoedegrens.
  • Het bijspringen in al die gevallen waarin er sprake is van mensen die onder de armoedegrens vallen en waarin gemeentelijke of landelijk sociale regelingen niet of in onvoldoende mate voldoen. Dit laatste naar vermogen van de Diaconie, want ook wij kunnen de wereld niet veranderen.

Naast al deze vormen van materiële hulp staat de diaconie vaak ook mensen immaterieel bij of bemiddelt zij hier in.

De diaconie heeft verder de beschikking over een noodwoning bij de kerk. Deze is bestemd voor kortdurende opvang (streeftijd maximaal 3 maanden).

De ZWO-werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft als taak de gemeente te informeren en te betrekken in projecten buiten Nederland. De projecten hebben betrekking op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelings-samenwerking. Daarnaast begeleiden ze hulp aan projecten voor Kerk in Actie.

 E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag van de Diaconie over het jaar 2018: 

 Ambtsdragers diaconie/vacatures:

In het verslagjaar is de bezetting van het CvD sterk gewijzigd.

Na 4 jaar was het termijn van Herma Apperloo afgelopen en hebben we afscheid genomen van haar als diaken.

Ook hebben we i.v.m. persoonlijke omstandigheden afscheid moeten nemen van onze voorzitter, Aede Oostra.

Dit had tot gevolg dat er nog 1 diaken overbleef, Jantsje Bakkeren.

Joop Vlottes (tevens ouderling) heeft zich binnen de KR opgeworpen als interim diaken voor zolang het nodig is.

De samenstelling van CvD is dan: Joop Vlottes (secretaris), Jantsje Bakkeren (vz) en John Rodenburg (penningmeester)

Er zijn momenteel twee vacatures voor diakenen.

Diverse gemeenteleden hebben wij benaderd om in de ontstane vaccatures te voorzien maar dat is niet gelukt.

Zorg rondom mensen:

Ook in het jaar 2018 is de diaconie weer bezig geweest met de zorg rondom mensen. Dit betrof zowel materiële als financiële ondersteuning.: 

Met ingang van 11 januari 2017 vingen we op verzoek van Vluchtelingenwerk een broer en zus uit Afghanistan op.

In maart 2018 hebben zij de diaconiewoning weer verruild voor een plek in het AZC.

Ook hebben we in 2018 onder andere:

  • Contact gehouden met een Koerdische jongeman, die Farsi spreekt, in het AZC verbleef en van een gemeentelid Nederlandse les kreeg.
  • v.m. de onderbezetting van het CvD is er besloten tijdelijk te stoppen met opvang van vluchtelingen in het diaconiehuisje. Dit omdat de begeleiding tijdrovend is en verantwoord moet zijn.

 Wat kost de opvang van een vluchteling in de diaconiewoning de  kerk?

De opvang van vluchtelingen in het diaconiehuisje wordt volledig bekostigd door de diaconie. Deze kosten komen ongeveer op zo’n €4000,- per jaar per vluchteling. Dit bedrag dekt o.a. gas, water, elektra, leefgeld, vervanging inventaris (waar nodig), medische kosten, vervoer, enz. De diaconiewoning zelf is van de kerk. Gelukkig worden we gesteund door mooie giften van gemeenteleden en door onze inmiddels 30 vaste donateurs. Ondanks dat komen we altijd nog zo’n €3000,00 per jaar tekort. Wilt u ook donateur worden?  Meld u aan of neem de folder mee uit de kerk. Voor al €20,00 per jaar kunt u ons al steunen.

Diaconiehuisje

Op de landelijke Monumentendag was – op verzoek van de organisatie- ook het diaconiehuisje voor bezichtiging geopend. Het aantal bezoekers betrof 30 mensen. Zij hebben de diaconiewoning bekeken en zijn door de diakenen over hun werk geïnformeerd.

De Paaskaars:

De paaskaars van 2017 is dit jaar naar Annette van Cappelle gegaan. De diaconie mag ieder jaar iemand de oude paaskaars aanbieden, vaak als blijk van waardering voor jarenlange inzet binnen onze gemeente op een moment dat het wat moeilijker gaat, waardoor de kerkgang niet elke zondag mogelijk is. Wat is dan fijner dan op zondag ochtend je te warmen aan het licht van de paaskaars en zo in gedachten een beetje in de kerk te zijn.

ZWO/Kerk in Aktie project ‘Onderwijs voor Dalit kinderen’:

‘Onderwijs voor Dalitkinderen’ is een gemeenschappelijk   KIA project van de Samenwerkende  Protestantse Gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg

De organisatie Cards – waarmee Kerk in Aktie in India samenwerkt – wil dat Dalit kinderen volwaardig mee kunnen doen. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport aan.  In vier jaar wil CARDS 180 Bala Bata’s realiseren in 160 dorpen, elk jaar zullen ongeveer 7200 nieuwe kinderen daar gebruik van maken. Met de hulp van CARDS stroomt een groot deel van de kinderen door naar het middelbaar onderwijs

Overzicht opbrengsten SaGe=HOT  KIA project ‘Onderwijs voor Dalit kinderen’:

Doelstelling /realisatie voor het vierde jaar van dit project 2018 in financiële zin was net niet helemaal gehaald en is aangevuld door de diaconie.
Doelstelling:   €1.000

Bereikt:           €   730,59

(aangevuld met €270,00 tot €1000,00 door de diaconie)Volgens afspraak liep de sponsor overeenkomst met KIA voor dit project in 2017 af.  We hadden met elkaar afgesproken om nog 1 jaar verder te gaan en 2018 als overgangsjaar zien, waarin we op zoek gaan naar een nieuw project voor 2019;

In 2018 is er door de ZWO op zoek gegaan naar een nieuw project dat we de komende 4 jaar gaan ondersteunen. Met het stemmen van gemeenteleden van de 3 Sage gemeenten Hilvarenbeek, Tilburg en Oisterwijk uit 3 verschillende projecten is gekozen voor een KIA project in Moldavië.

123ste Landelijke Diaconale Dag:

De Landelijke Diaconale Dag is al 123 jaar een begrip. Het is de dag waarop diakenen, ZWO-leden en predikanten uit het hele land bij elkaar komen en inspiratie opdoen om geloven in delen in de praktijk handen en voeten te geven. Met meer dan duizend bezoekers vormt de dag elk jaar een hoogtepunt in het diaconale werk. Dit jaar vond de Landelijke Diaconale Dag plaats op zaterdag 10 november in het Beatrixtheater in Utrecht. Thema was dit jaar was: ‘Geloven in Delen’. Hier probeert de diaconie ook altijd aanwezig te zijn om inspiratie op te doen voor het diaconale werk.

Avondmaal – op weg naar een meer eigentijdse vorm van avondmaal vieren:

 Als diakenen zijn wij inmiddels gewend om actief deel te nemen aan het avondmaal: nodiging, voorbeden, soms de vredegroet, deel van de teksten uitspreken, alles in goed overleg met de predikant. We zijn in 2018 hier verder met het stappenplan aan de slag gegaan om,– met handhaving van de ijkpunten uit het tafelgebed uit het dienstboek – (bijbel) teksten in begrijpelijk Nederlands en waar mogelijk wat kortere, eigentijdsere formuleringen.

Dit stappenplan voorzag in “proefvieringen” in november( 2017) en januari ( 2018) met daarna evaluatie en gelegenheid om ook van u als gemeente te horen hoe u deze vieringen heeft ervaren en wat u graag anders ziet.

Naast dit alles droegen meerdere mensen ideeën aan voor verbetering van liturgie ( geen dubbele teksten), voorbeden ( voor wereld, landelijk en lokaal), liederenkeuze (niet te veel onbekende en wellicht 1 of 2 oefenen voor de dienst )en een beter benutten van de ruimte voor in de kerk bij het lopend avondmaal.  Allemaal suggesties waar wij als diakenen wat mee kunnen.

Daarnaast hebben we ook geprobeerd de jongeren hier bij te betrekken. Zowel via de KND als de Jeugdkerk.

In januari is er een overleg geweest met de liturgiecommissie.

In mei is er een gemeente-avond georganiseerd rond dit thema. Daar werd door de dominee uitleg gegeven over de oorspronkelijke betekenis van het avondmaal. Hoe is het ontstaan, wat zijn de veranderingen door de tijd geweest, enz.

Tijdens deze avond is er ook door gemeenteleden in kleinere groepjes gesproken over meer de persoonlijke ervaringen als je het avondmaal viert. Ervaar je b.v. verbondenheid met de andere gemeenteleden en/of met God? Speelt je persoonlijke levenssituatie of gemoedstoestand een rol bij de beleving van het avondmaal? enz.

Uiteindelijk is er in de loop van het jaar ‘gekozen’ voor meerdere versies van teksten (nodiging, vredegroet, inzettingswoorden) die we kunnen gebruiken tijdens het vieren van het avondmaal. Belangrijke conclusie is dat wij binnen onze gemeente te maken hebben met een zeer pluriforme gemeente voor wat betreft geloofsbeleving. Hier proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Kerstattenties:

Ieder jaar met de feestdagen rond kerst zorgen de diakenen voor een kerstgroet en kerstpakketten met levensmiddelen en andere artikelen voor mensen binnen onze gemeente die dit nodig hebben: sociale minima, vluchtelingen en anderen.  Dit jaar 2018 mochten wij – namens u als gemeente – 13 gezinnen blij maken met een kerspakket t.w.v. €29,50. Daarnaast kregen 9 jongeren/kinderen een cadeaubon t.w.v. €25,00 en 16 volwassenen een envelop met €50,00.

Diaconale collecten:

Het afgelopen jaar 2018 is er naast voor de Eigen Diaconie( 22x)  ook gecollecteerd voor  De Vuurhaard(3x),  het Alzheimer Café in Oisterwijk (2x), Kerk in Aktie Wereld (6x), Het KIA project “Onderwijs voor Dalit kinderen”(5 x), de Rudolph stichting(2 x) , De Voedselbank  in Tilburg (3x) , Exodus (2x) , restauratie kerkje in Kafro (2x), Stichting Mwasi Makasi (1x), hulp aan Rohingya vluchtelingen (1x),  KIA noodhulp na aardbeving in Lombok (1x), onderhoud Joodse begraafplaats (1x), KIA Kerken in het Midden-Oosten (1x), KIA noodhulp na aardbeving en Tsunami in Zulawski/Indonesië (1x)

Giftenrapportage van Kerk in Actie over 2018:

 In de giften rapportage van Kerk in Actie kunnen we zien dat het totaal aan giften over 2018 met bijna 15% is afgenomen tot € 8.353 ( 2017: € 9.837 ).

In 2017 was echter de bijdrage voor het project ‘Onderwijs voor Dalit kinderen’, door de opbrengst van o.a. de veiling, zeer hoog nl. € 4.291 ten opzichte van € 1.000 in 2018.

Als we de cijfers zonder het project ‘Onderwijs voor Dalit kinderen’ bekijken, dan is het totaal aan giften zelfs met ruim 30% gestegen tot € 7.353 (2017: € 5.546)

Hiervan is € 2.039 afkomstig van de kerk en is € 5.314 door particulieren rechtstreeks overgemaakt.

Opvallend is verder nog dat van de € 7.353 opbrengst ruim 35% bestemd is voor noodhulp.

Verder werd € 5.314 rechtstreeks door particulieren binnen onze kerk overgemaakt. Dat is bijna 75% van de totale opbrengst die dankzij acties van diaconie, ZWO of brieven en flyers van Kerk in Actie (al dan niet rechtstreeks verstuurd) wordt binnengehaald.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening van de Diaconie over 2019

De jaarrekening  Diaconie 2019 is door de penningmeester John Rodenburg opgemaakt en binnen de diaconie en kerkenraad besproken. De baten waren in 2019 € 1.500 hoger dan in 2018 (2019 € 14.599 tegen 2018: € 13.084). De stijging komt vooral door een toename van giften bestemd voor ons project in Moldavië.  De uitgaven in 2019 ad. € 11.218 waren, net als in 2018, aanzienlijk lager  dan de opbrengsten. Belangrijkste reden hiervan zijn de kosten van noodopvang. Deze kosten bleven beperkt doordat voor een deel van het jaar een bijdrage voor de kosten werd ontvangen. Samen met een kleine incidentele meevaller komt het uiteindelijke resultaat nu uit op € 3.829,-.

In het najaar van 2019 zijn we in samenwerking met Vluchtelingenhulp weer gestart met huisvesting van asielzoekers. Zo wordt er nu een gezin met een kindje in het diaconiehuisje opgevangen. Het positieve saldo van dit jaar kunnen we dus in 2020 goed gebruiken. De hulp van gemeenteleden, in de vorm van ondersteuning met schenkingen en giften, blijft dus zeker ook  in 2020 nodig. Ook kan men voor een bedrag vanaf € 20 per jaar donateur worden. Hiermee zijn we pas echt samen kerk.

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Aldus vastgesteld door de diaconie op 28-06-2019.

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Vanaf september 1973 wonen wij in Loon op Zand, dat kerkelijk bij Tilburg hoort, maar ik vind het fijn in onze kerk en blijf hier komen. Sinds 1992  bezoeken  vluchtelingen uit het AZC  onze kerk. Sommigen zijn bij ons gedoopt of hebben belijdenis gedaan en zijn intussen lid van onze gemeente. Samen iets drinken na de viering in de kerk vind ik fijn. Even bijpraten en er voor elkaar zijn !

Sjouk Boekhoud – Bijlsma