Preekcarrousel: een sprankelend gesprek

Net als vorig jaar willen we in het kader van Sage (Samenwerkende Gemeenten) met onze drie gemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek en Tilburg, drie op elkaar volgende diensten houden over eenzelfde onderwerp waarbij de predikanten rouleren.

Dit keer vallen de diensten begin februari 2019. Omdat ds. Ruth Jellema vanaf januari predikant is van de protestantse kerk in Oss, rouleert nu ds. Otto Grevink in het carrouseldrietal.

Sprankelend

Het thema is dit jaar ‘Een sprankelend gesprek’. Dit sluit ook mooi aan bij het thema van de landelijke kerk: een goed gesprek. In de bijbel wordt er op allerlei manieren gesproken tussen mensen onderling, tussen mens en God en tussen Jezus en zijn omstanders. In die gesprekken kan geklaagd worden, er kan een beroep gedaan worden op de ander, twijfel kan naar voren gebracht worden of er wordt een spiegel voorgehouden om tot zelfinzicht te komen.

Drie Bijbelverhalen

We hebben drie Bijbelverhalen gekozen waarin dit naar voren komt:

  • Otto Grevink behandelt 2 Koningen 12 waar de profeet Nathan koning David een spiegelverhaal vertelt.
  • Winanda de Vroe vertelt over de Syro-Fenicische vrouw die in gesprek gaat met Jezus, Marcus 7.
  • Annemarie Hagoort laat horen hoe Abraham met God onderhandelt over de vernietiging van Sodom en Gomorra, Genesis 18.

Goede gesprekken

We hopen dat deze drie onderwerpen goede gesprekken teweeg brengen. De predikanten rouleren steeds van plaats, maar misschien is het ook voor u een idee om de drie diensten in een andere plaats te beluisteren.

De preekcarrousel ziet er als volgt uit

 

Sirkelslag Young

Vrijdag avond 1 februari is het weer zo ver: het grootste, spannendste en meest interactieve spel van heel Nederland- de Sirkelslag. Via een livestream verbinding spelen honderden van jeugdgroepen uit heel Nederland tegelijk tegen elkaar. Tieners tussen de 12 en 16 jaar en hun vrienden zijn van harte welkom om 19u in de Rotonde

Mensen uitsluiten van avondmaal of eucharistie: ja of nee? De visie van Lucas

Zoals al eerder aangekondigd presenteert Wim Weren (emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen in Tilburg) zijn nieuwe boek Rode draden in de evangeliën. Deze bijeenkomst vindt plaats op 31 januari a.s. van 19.30-21.30 uur in De Voorhof, naast het Lodewijkskerkje, Kerkstraat 64, Oisterwijk.

 

Na een korte introductie van zijn nieuwe boek (ongeveer een kwartier) zal Wim Weren aan de hand van een concreet voorbeeld laten zien hoe zijn boek vele mensen kan helpen om door te dringen in de fascinerende wereld van de evangeliën. De keuze is gevallen op wat Lucas, de auteur van het Lucasevangelie en van het boek Handelingen, te vertellen heeft over het avondmaal of de eucharistie. Een brandende kwestie in de hedendaagse kerken is of iedereen bij deze maaltijd welkom is, ongeacht haar of zijn levensstaat, seksuele geaardheid of maatschappelijke positie. Bij het zoeken naar een antwoord zetten we verschillende stappen.

 We beginnen bij Jezus zelf. Hij trok vrijelijk op met vrouwen en mannen die in de toenmalige samenleving een marginale positie innamen. Onder hen ook tollenaars en zondaars. Lucas heeft de herinnering daaraan vastgehouden door in zijn evangelie zes lange verhalen op te nemen over maaltijden van Jezus met mensen van allerlei slag. Aan tafel wordt niet alleen gegeten en gedronken maar ook intensief gediscussieerd over waarden en normen en over de vraag wie er wel en wie niet welkom is aan de tafel.

Deze verhalen hebben de vorm van een symposium. Dit genre was in de Oudheid wijd verbreid. Zou het zo kunnen zijn dat ook Lucas’ verhaal over de laatste maaltijd van Jezus met zijn apostelen (Lucas 22,14-38) dit patroon vertoont?  Als dat zo is, dan geeft ons dat een nieuw zicht op de aard en de functie van ‘de maaltijd des Heren’.

Ook gaan we na welke rol deze maaltijd speelde in het leven van vroege christelijke geloofsgemeenschappen. Daartoe verdiepen we ons in enkele passages uit het boek Handelingen. We besluiten deze avond met een discussie over de vraag wat Lucas ons te zeggen heeft als het gaat om het vieren van het avondmaal of de eucharistie. Daartoe bespreken we pro’s en contra’s van vijf stellingen die daarop betrekking hebben.

Leerhuisavonden in de Voorhof: rode draden in de evangeliën

Reeks van vier bijeenkomsten rond het nieuwe boek van Wim Weren, Rode draden in de evangeliën, Halewijn: Antwerpen / Boekencentrum: Utrecht, 2018, 310 blz.

Startbijeenkomst op donderdag 31 januari 2019:

Betekenislijnen leren ontdekken in de evangeliën

Tijdens deze startbijeenkomst geeft Wim Weren een globale schets van de opzet en inhoud van zijn nieuwe boek. Welke stappen kunnen Bijbellezers het beste zetten als ze zelf nieuwe ontdekkingen willen doen in de evangeliën en zicht willen krijgen op de betekenis daarvan voor hun eigen levenskeuzes? Daarna laat hij aan de hand van één concreet voorbeeld zien hoe hij in zijn boek te werk gaat. Zijn keuze is gevallen op de zeven verhalen in Lucas over maaltijden van Jezus met mensen van allerlei slag. Aan tafel wordt niet alleen gegeten en gedronken maar ook intensief gediscussieerd over waarden en normen en over de vraag wie er welkom is aan tafel en wie niet. Aan het slot staan we stil bij de vraag wat Lucas te zeggen heeft aan mensen van nu als het gaat over het vieren van de eucharistie of het avondmaal. Na een pauze is er volop ruimte voor vragen en discussies met elkaar en met de inleider.

Vervolgbijeenkomsten

Hierop volgen drie bijeenkomsten waarin Wim Weren nog meer informatie geeft over gemakkelijk toegankelijke manieren om betekenissen te ontlokken aan de evangeliën.  Steeds aan de hand van concrete teksten, dus geen eindeloos getheoretiseer! Ook gaan de deelnemers in deze bijeenkomsten in kleine groepen aan de slag om zelf nieuwe ontdekkingen te doen in teksten uit de evangeliën. Tijdens elke bijenkomst komt een ander onderwerp aan de orde.

 

Donderdag 14 februari 2019:

Is het evangelie van Matteüs anti-Joods?

Matteüs is een door en door Joods geschrift, maar tegelijk bevat dit evangelie ook vele venijnige uitspraken over Joden en Joodse groepen, die tot op de dag van vandaag voedsel kunnen geven aan anti-Joodse opvattingen en sentimenten. Hoe valt deze tweesporigheid te verklaren? En als Matteüs inderdaad uitspraken bevat die een devaluatie inhouden van de Joodse godsdienst, hoe moeten wij dan nu omgaan met dergelijke teksten? Hierachter schuilt een nog bredere kwestie: kunnen wij Jezus blijven zien als onze echte leidsman ten leven, zonder dat we ons geloof in hem zo sterk op de spits drijven dat er geen ruimte meer is voor andere religies? Juist in onze samenleving, die gekenmerkt wordt door zovele etnische en religieuze verschillen, is dit een brandend vraagstuk.

 

Donderdag 28 februari 2019:

Herodias en Salome in Marcus’ verhaal over de onthoofding van Johannes de Doper

Onder de vrouwen die in Marcus’ boek een rol spelen, nemen Herodias en haar dochter een aparte plaats in. Zij zijn niet bepaald een toonbeeld van deugdzaamheid. Toch is het de vraag of zij allebei door en door slecht zijn en allebei in dezelfde mate verantwoordelijk zijn voor de moord op Johannes.

We gaan na wat er gebeurt in het verhaal van Marcus over de onthoofding van Johannes (Marcus 6,14-29). Ook vergelijken we zijn verhaal met wat Flavius Josephus hierover te vertellen heeft, en met de rol van koningin Izebel van Tyrus, de echtgenote van koning Achab, in 1-2 Koningen. Izebel wil de vurige profeet Elia uit de weg ruimen. Ten slotte trekken we de lijn door naar de wijze waarop de rollen van Herodias en Salome zijn uitgewerkt in het toneelstuk Salome uit 1893 van Oscar Wilde, dat weer de basis vormt van het libretto van de opera Salome uit 1905 van Richard Strauss. Deze opera wordt ook in onze tijd nog regelmatig uitgevoerd, telkens in een nieuwe interpretatie, die soms bijna helemaal ‘losgezongen’ is van het verhaal in Marcus.

 

Donderdag 14 maart:

Afscheidsgesprekken van Jezus met zijn volgelingen  (Johannes 14-16)

Op weg naar Witte Donderdag (in 2019 valt  dat feest op 18 april) verdiepen we ons in de afscheidsgesprekken tijdens het laatste avondmaal. Deze gesprekken vinden we alleen in Johannes. We horen hier niet alleen de stem van Jezus. De betekenis van wat hij te zeggen heeft, is verder ontsluierd door zijn latere volgelingen uit de tweede helft van de eerste eeuw. Deze ‘johanneïsche christenen’ hebben de vrijheid genomen om de uitspraken van Jezus te actualiseren met het oog op nieuwe ontwikkelingen in hun eigen geloofsgemeenschappen en in ‘de wereld’ om hen heen. Hun inzichten hebben betrekking op de positie van Jezus, op het ethisch handelen dat verwacht wordt van volgelingen van Jezus, op hun verwachting van de definitieve doorbraak van het heil, en op de identiteit en de rol van hun lokale geloofsgemeenschappen. Aan het slot bespreken we wat de afscheidsgesprekken uit Johannes te zeggen kunnen hebben aan de kerk van nu, in de wereld van vandaag.

 

Aanmelding

Wie één of meer van deze bijeenkomsten wil bijwonen, kan zich tot uiterlijk op24 januari aanmelden bij Anc Burggraaf (e-mail: burggraaf55@hetnet.nl; telefoon: 013 52 17 474.  Er wordt een bijdrage gevraagd in de kosten van deze serie. Voor de vier avonden samen is die bijdrage in totaal gesteld op € 30,- inclusief koffie/thee en materiaal. Men kan ook deelnemen aan losse bijeenkomsten naar eigen keuze. In dat geval bedragen de kosten € 10,- per bijeenkomst. U kunt het bedrag op de eerste bijeenkomst of bij binnenkomst betalen.

( NB Ook als u enkele of één avond(en) wilt volgen, s.v.p. wel aanmelden i.v.m. het materiaal.)

De bijeenkomsten vinden plaats in De Voorhof , naast het Napoleonskerkje van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 64, Oisterwijk, aanvang telkens om 19.30 uur en afsluiting om 21.30 uur. De bijeenkomsten staan open voor een breed publiek van gelovigen en andere zinzoekers uit de regio rond Oisterwijk. Alle sessies worden begeleid door prof. dr. Wim Weren, zelf Oisterwijker en emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Zijn nieuwe boek heeft zijn wortels in leerhuisavonden in het Leerhuis De Levensboom van de Levenskerk.  

Nieuwe Alphacursus start 21 januari

Op maandag 21 januari start om 18.30 uur een nieuwe Alphacursus in de pastorie van de Sint Jozefparochie, Kerkstraat 95A. De cursus is oecumenisch en verbindend, samen vormgegeven door mensen met Katholieke en Protestantse achtergrond. 

De cursus wordt vaak als een reis omschreven: je begint eraan, vaak zonder precies te weten wat je te wachten staat en niet zelden ook met een bepaalde terughoudendheid of schroom. Gaandeweg ontdek je van alles: over jezelf, over God, over je medereizigers. Je vindt antwoorden op levensvragen, maar er blijven ook vragen onbeantwoord. Je ontdekt hoe je in je geloof staat, hoe je relatie is met God. En zoals tijdens elke reis neem je dingen mee, stop je ze in je rugzak en ga je daarmee verder. En zo merk je tijdens deze reis dat je groeit. 

Samen eten

Elke avond beginnen we met een gezamenlijke avondmaaltijd. Daarna begint het thematische gedeelte. Het thema van de avond wordt kort ingeleid en daarna gaan we in kleine groepen hierover verder in gesprek. Het gaat om geloven, bidden en Bijbel lezen, om Jezus, Zijn dood en opstanding, om de Heilige Geest, om genezing, om kerk zijn, en nog veel meer.

Doe je mee?

Meld je dan aan bij Henk van der Linden of Judith Ooms. Aanmelden kan ook via alpha-cursus.nl. Geef bij ‘Vind een Alpha bij jou in de buurt’ Oisterwijk in, en verstuur het contactformulier. Op deze site vind je ook meer informatie over de cursus.

Lezing prof. Cees den Heyer in Hilvarenbeek

Onze zustergemeente Hilvarenbeek organiseert op woensdag 16 januari om 19.30 uur de jaarlijkse Open Huis-lezing. Gastspreker is Prof. Cees den Heyer. Hij spreekt over het thema ‘Jezus, een mens onder de mensen’.

Deze lezing is gebaseerd op het boek ‘Jezus, een mensenleven’. Dit boek is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen over de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.

Cees den Heyer (1942) was hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen en docent aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam.

Alle gegevens op een rijtje
Datum: woensdag 16 januari 2019
Plaats: Open Huis van de Protestantse gemeente Hilvarenbeek 
Vrijthof 21a, 5081CB Hilvarenbeek
Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Alle vieringen rond kerst op een rijtje

De kerstperiode is aangebroken. Iedereen is van harte welkom 0m onze kerkdiensten deze weken bij te wonen. We zetten ze voor u op een rijtje, van Vierde Advent tot en met Driekoningen. Meer details over de diensten vindt u in de agenda.

> Zondag 23 december om 10.15: Vierde Advent
Voorganger is ds. Harry Tacken uit Den Bosch

> Maandag 24 december om 22.00: Kerstnachtdienst
Voorganger is ds. Winanda de Vroe

> Dinsdag 25 december om 10.15: Gezinsdienst
Voorganger is ds. Winanda de Vroe

> Zondag 30 december om 10.15: Kerkdienst
Voorganger is ds. Marieke den Hartog

> Maandag 1 januari om 11.00: Morgengebed
Na afloop wensen we elkaar een gelukkig nieuwjaar

> Zondag 6 januari om 10.15: Driekoningen
Voorganger is ds. Winanda de Vroe

Leeskring over vrouwen in de Bijbel

Op de maandagavonden 7, 14, 21 en 28 januari is er een leeskring over Vrouwen in de Bijbel. De avonden worden geleid door ds. Winanda de Vroe.

We gaan ons verdiepen in Maria Magdalena, en als er nog ruimte voor is, ook in andere vrouwen die een belangrijke rol speelden in de eerste christelijke gemeenschappen.

Was Maria Magdalena de vrouw van Jezus? Had Jezus haar de leiding van de kerk toevertrouwd? Is zij het slachtoffer van een geheim complot? Er zijn zoveel meningen over Maria Magdalena dat het steeds moeilijker wordt om onderscheid te maken tussen feit en fictie.

Doe u mee aan deze boeiende ontdekkingsreis naar het vroege christendom? 

De avonden beginnen steeds om 19.30 uur in De Voorhof.

U kunt zich aanmelden bij ds. Winanda de Vroe.

Het draait echt met kerst niet om die boom

15 december komt Musicalgroep Besoyen naar de Protestantse kerk in Oisterwijk aan Kerkstraat 64 met de musical ‘Luchtpost, brieven van boven’. Dit mag je niet missen!

De musical vertelt je op een herkenbare wijze het verhaal over familie de Vries en hun zoektocht naar de boodschap van kerst. Door allerlei onbekende en bekende brieven worden zij niet alleen meegevoerd naar de tijd van Jozef en Maria, maar ook naar het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De musical vertelt en zingt liederen verpakt in een verrassend muzikaal jasje met teksten die zijn geschreven door Reinaard Maas en Niek Dekker.

De boodschap van kerst wordt gebracht op een eigentijdse, bijbelgetrouwe en toch laagdrempelige manier. Met scenes die elkaar in een hoog tempo opvolgen, zal er in de 75 minuten durende musical dan ook geen pauze zijn. De musical is geschikt voor alle leeftijden en daarom een perfect uitje voor het hele gezin.

Kortom, deze musical moet u gezien hebben!

Aanvang: 20:00 uur 

Zaal open: 19:30 uur

Toegang: vrije entree

Nieuw Kerk in Actie-project

In de kerkdiensten in Hilvarenbeek Oisterwijk en Tilburg  (HOT) is gestemd voor een nieuw gezamenlijk Kerk in Aktie project. Nadat alle stemmen zijn gesteld, is duidelijk dat er door een grote meerderheid (51%) gekozen is  het project  “Levensreddende zorg voor kinderen en ouderen in Moldaviè”. Dit gezamenlijke project zal lopen van 2019 tot uiterlijk 2023. We geven u graag wat informatie:

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

Kinderen

Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het buitenland vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en hierdoor liggen depressie en agressie op de loer.

Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd.

Ouderen

Vele ouderen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen.

Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo’n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn. Doordat hun pensioen niet genoeg is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan velen als eerste bezuinigen op voedsel. Koken doen ze niet meer, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts.

Dit KIAproject is genomineerd voor het gemeenschappelijk KIA project  van de Samenwerkende  Protestantse Gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg Projectgroep SaGe=HOT

Digna Cusell (Hilvarenbeek), Marieke Traksel (Oisterwijk), Hans Bonis en Nikki Idema (Tilburg)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Sinds wij in Berkel-Enschot wonen, voelen wij ons als gezin thuis in het kleine Protestantse kerkje aan de Kerkstraat in Oisterwijk. Van huis uit zijn wij ‘meelevend’ zoals dat heet. Daardoor draaiden we ook sneller dan verwacht mee in de vele activiteiten en werkzaamheden van de kerk.

Evert Niemeijer