ANBI Protestantse gemeente Oisterwijk c.a.

De Protestantse gemeente Oisterwijk c.a. en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en zijn opgenomen in het Anbi-register van de belastingdienst.

Bekijk hier de ANBI gegevens van de diaconie van onze gemeente

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente van Oisterwijk c.a.
Telefoonnummer: 013-5288150 of 013-5282175
RSIN/Fiscaal nummer: 823663152
KvK-nummer: 76442403
Websitewww.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente
E-mail: info@pkn-oisterwijk.nl
(Post)adres: Kerkstraat 64, 5061 EK  Oisterwijk

De Protestantse gemeente te Oisterwijk c.a. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De Protestantse gemeente te Oisterwijk c.a. wil een gemeente zijn die aansprekend en aanspreekbaar is. Aansprekend voor zowel de mensen binnen als buiten de geloofsgemeenschap. Aanspreekbaar voor de boodschap van God en voor elkaar.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 11 leden, te weten een voorzitter, twee scriba’s, een predikant, twee jeugdouderlingen, een ouderling pastoraat, twee ouderling-kerkrentmeesters en twee diakenen. Zij worden benoemd uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het maximum kerkenraadsleden is 14. 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder meer de begroting en de jaarrekening. Het College van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden. Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) houdt toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente (Ordinantie 11, art. 7).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Verwezen wordt naar artikel I van de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland leest u hier: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Lees ook het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ en de Uitvoeringsbepalingen. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals de kerkelijk werker, is geregeld in de “Generale regeling voor de kerkelijk werkers” en in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Lees de hierop betrekking hebbende regelingen:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het financiële overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen afwijken van de bestedingen van het verslagjaar, omdat de kosten van het pastoraat stijgen vanwege de hogere kosten van de predikant en kerkelijk werker.

 

> Open hier het Resultatenoverzicht Kerk 2022 (pdf)

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, grond en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten of overgedragen met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente en het onderhoud van de gebouwen.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Zo is in 2013 subsidie voor de restauratie van het kerkgebouw ontvangen.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden (onderhoud en restauratie) van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk kerkenwerk.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Een van de belangrijkste dagen uit je leven, naast dat je voor de wet natuurlijk in het gemeentehuis trouwt, de huwelijksinzegening in de kerk. Ik ben opgevoed in een hervormd gezin en ben grootgebracht met het geloof. Onze kinderen zijn beide in deze kerk gedoopt. Een hele fijne dienst die van het begin tot het eind door iedereen goed ontvangen is. Heel begrijpend en passend bij ons gezin en onze geloofssituatie.

Marit Mannaerts