ANBI Protestantse gemeente Oisterwijk c.a.

De Protestantse gemeente Oisterwijk c.a. en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en zijn opgenomen in het Anbi-register van de belastingdienst.

Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van onze gemeente

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse gemeente te Oisterwijk c.a.

Telefoonnummer (facultatief):

013- 5282175 (pastorie)

RSIN/Fiscaal nummer:

823 663 152

Website adres:

https://www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente

E-mail:

scriba@pkn-oisterwijk.nl

Adres:

Kerkstraat 64

Postcode:

5061 EK

Plaats:

Oisterwijk

Postadres:

Kerkstraat 64

Postcode:

5061 EK

Plaats:

Oisterwijk

De Protestantse gemeente te Oisterwijk c.a. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De Protestantse gemeente te Oisterwijk c.a. wil een gemeente zijn die aansprekend en aanspreekbaar is. Aansprekend voor zowel de mensen binnen als buiten de geloofsgemeenschap. Aanspreekbaar voor de boodschap van God en voor elkaar.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 9 leden, te weten een voorzitter, een scriba, een predikant, een jeugdouderling, een ouderling eredienst, een ouderling pastoraat, twee ouderling-kerkrentmeesters en één diaken. Zij worden benoemd uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het maximum kerkenraadsleden is 14. 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder meer de begroting en de jaarrekening. Het College van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden. Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) houdt toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente (Ordinantie 11, art. 7).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Verwezen wordt naar artikel I van de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland leest u hier: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Lees ook het beleidsplan 2014-2019 van onze gemeente.

Korte samenvatting van ons beleidsplan

De Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. wil een gemeente zijn die aansprekend en aanspreekbaar is. Aansprekend voor zowel mensen binnen als buiten onze geloofsgemeenschap. Aanspreekbaar voor de boodschap van God en voor elkaar. Dit willen we bereiken door ons te focussen op de volgende zaken:

 1. Een wekelijkse eredienst met aandacht voor de diversiteit in geloofsbeleving van onze gemeenteleden.
 2. Een aantal keer per jaar een Vorming- & Toerustingsactiviteit.
 3. Interne verbreding door het organiseren van onderling pastoraat.
 4. Het verbreden van de ‘buitenkring’ door schakelmomenten in het leven te benadrukken én door een projectmatige aanpak per doelgroep.
 5. Drie keer per jaar ‘Kerk & café’ met een actueel onderwerp op het terrein van kerk en samenleving.
 6. Het activeren van diaconaal handelen binnen en buiten onze gemeente.

Keuze per jaar

Met een beperkte menskracht kunnen we deze zes punten niet allemaal tegelijk doen. Daarom kiezen we per jaar voor een bepaalde focus. Per jaar geven we specifieke aandacht geven aan één bepaald onderwerp, naast de ‘vaste’ activiteiten. Hierdoor zorgen we ervoor dat we met elkaar niet te veel doen.

Seizoen 2014-2015: intern pastoraat

Seizoen 2015-2016: diaconie op de kaart

Seizoen 2016-2017: specifieke aandacht voor schakelmomenten in het leven

Seizoen 2017-2018: verbreden van de buitenkring

Seizoen 2018-2019: evalueren en vernieuwen van het beleidsplan en de focus voor de komende jaren

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ en de Uitvoeringsbepalingen. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals de kerkelijk werker, is geregeld in de “Generale regeling voor de kerkelijk werkers” en in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Lees de hierop betrekking hebbende regelingen:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar:

 1. Zondagse eredienst: deze dienst trekt iedere zondag gemiddeld zo’n 75 mensen. Veel gemeenteleden dragen bij aan de dienst. Tijdens de dienst organiseren we ook crèche, kindernevendienst en jeugdkerk. De dienst wordt opgenomen op een USB-stick en bezorgd aan mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen. De dienst is ook te beluisteren op onze website. Ook brengen gemeenteleden na de dienst bloemen naar hen die dat nodig hebben. Mensen die niet zelf kunnen komen worden opgehaald. Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken: een activiteit die altijd veel mensen trekt.
 2. Kerk op schoot: Viering voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders. We organiseren die vijf keer per jaar op zondag na de ‘gewone’ kerkdienst.
 3. (Gespreks)groepen: Er is onder meer een gespreksgroep voor 20-35 jarigen, een bijbelgespreksgroep, een ouderen-ontmoetingsmorgen, en een leeskring. Eén keer per maand wordt er op vrijdagavond samen gegeten.
 4. Pastoraat: Bezoek aan mensen, met name ouderen, die extra aandacht nodig hebben. Drie keer per jaar wordt een seniorendag georganiseerd waar zo’n 50 ouderen aan mee doen.
 5.  Samenwerking met de protestantse gemeenten Hilvarenbeek en Tilburg: we werken samen met deze gemeentes om elkaar te versterken. Drie weten meer dan één. We geven dat vorm door het organiseren van een gezamenlijke kerkenraadsdag, een gezamenlijke viering met Hemelvaart, en delen van ervaringen in verschillende (taak)groepen, zoals Diaconie, College van Kerkrentmeesters, kerkblad.

 G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het financiële overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen afwijken van de bestedingen van het verslagjaar, omdat de kosten van het pastoraat stijgen vanwege de hogere kosten van de predikant en kerkelijk werker.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, grond en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten of overgedragen met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente en het onderhoud van de gebouwen.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Zo is in 2013 subsidie voor de restauratie van het kerkgebouw ontvangen.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden (onderhoud en restauratie) van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk kerkenwerk.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

In de kerk vind ik inspiratie om over essentiële zaken in het leven na te denken, zoals door welke waarden wij mensen aangestuurd worden in ons gedrag. Ik stel het op prijs om fijne mensen te ontmoeten in de kerk. In andere organisaties, zoals bedrijven, is dat wel eens heel anders. Ik zou het leuk vinden om eens te analyseren hoe we als kerk nog meer jonge mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld via andere manieren van communicatie.

Rienk Lammers